اولین مرکز تخصصی فلزات گرانبها در ایران

ارائه خدمات مهندسی معدن ، اکتشاف ، استخراج و تجهیز

خدمات تخصصی ما در حوزه در انواع اکتشاف و استصحال فلزات

لیست پروژه های متنوع ما شامل استخراج، اکتشاف و استصحال فلزات گران بها است